Karim74's Weblog

my articles

Archive for the month “October, 2014”

Status Update By முகனூல் விவகாரத்துரை அம

Status Update
By முகனூல் விவகாரத்துரை அமைச்சர் கார்த்திக்
திமுக னா என்ன ணா?

– ஏழைகிட்ட இருக்கற 2 இட்லியையும் புடுங்கி திங்கறது தான் திமுக.

அதிமுக னா என்ன ணா?

– ஏழைகிட்ட இருக்கற 2 இட்லில இருந்து 1 இட்லியும், பணக்காரங்ககிட்ட இருக்கற 4இட்லில 1 இட்லியையும் புடுங்கி திங்கறதுதான் அதிமுக.

காங்கிரஸ் னா என்ன ணா?

– ஏழைக இட்லி சாப்பட மாவுகூட தராம மொத்தத்தையும் அவங்களே வேச்சு திங்கறவங்கதான் காங்கிரஸ்.

பிஜேபி னா என்ன ணா?

– பூ மாற இட்லி வேக வெச்சு தரேன், பூ மாற இட்லி வேக வெச்சு தரேன்னு வாயலயே இட்லி சுட்டு தரவங்கதான் பிஜேபி.

மொத்தத்துல இந்திய அரசியல் கட்சிகனா யார் ணா?

– தேர்தல் சமயத்தில மட்டும் பூ மாற இட்லிய தருவேன்னு சொல்ட்டு தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கப்பறம் பூசனம் புடிச்ச இட்லிகூட தராம இருக்கறவங்கதான் இந்திய அரசியல் கட்சிகள்.^AK

Advertisements

/dinakarannews/photos/a.420417614663044.

/dinakarannews/photos/a.420417614663044.88918.107459262625549/819479181423550/?type=1&fref=nf

Best wishes for a bright and happy Deepa

Best wishes for a bright and happy Deepavali.
May God bless you and family.

Dear Brothers and Sisters in Islam, السل

Dear Brothers and Sisters in Islam,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Al Khwarizmi – The Father of Algebra

Al Khwarizmi – The Father of Algebra
It was one of the golden periods of Islamic history when the Islamic empire stretched from the Mediterranean Sea to India, under the rule of the Abbasids. Baghdad was the world’s center of learning during this era. The House of Wisdom in Baghdad was the stage where a famous Muslim scholar was engaged in translating all the known Greek scientific works of the time into Arabic. He was to become known as the Father of Algebra and his name was Abu Jaffar Mohammad Ibn Musa al-Khwarizmi. He is considered to be one of the most influential mathematicians in history.

It’s a little known fact that the word “algorithm” is derived from his name. Also, the much feared word “algebra” is derived from the word “al-jabr”, from the title of his most famous book Al-Maqala fi Hisab-al Jabr wa-al-Muqabilah.

Early Life of Al Khwarizmi

Very little is known with certainty about his early life. He was born possibly in 780 CE to a Persian family living in Khwarizm situated in Khorasan, which was a part of the Persian Empire. He worked under the patronage of the Abbasside caliph Al Mamun. His illustrious life concluded in 840 CE or 850 CE.

His Magnus Opus

Photo Credit: MuslimHeritage.com

His most famous and and most influential work was Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa’l-muqabala (The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing). The book was written around 830 CE under the patronage of Caliph Al Mamun. Since this book discusses algebra, you would expect it to be filled with fearsome mathematical notations but interestingly, it is not. The notations that we are used to seeing in our books, were not invented yet so Al Khwarizmi used text to explain the algebraic problems. In this book he tried to solve everyday problems with the use of algebra.
This book introduced three fundamental concepts:

Reduction: Reducing an expression into a simpler form
Completion: Making a negative quantity positive by moving it to the other side of the equation
Balancing: Subtracting the same number from both sides by changing the signs
Al Khwarizmi’s Contributions to Various Fields of Science

Al Khwarizmi made contributions in various fields of science including Mathematics, Astronomy and Geography.

Hindu numeral system: One of his most important contributions was to recognize and propagate the importance of Hindu numerals from 1-9. He combined it with 0, which was developed by the Arabs and it was called the Hindu-Arab numeral system. The introduction of zero was a revolutionary concept, which changed the future of mathematics and many other fields of science.

Astronomy: Al Khwarizmi left a considerable amount of work on astronomy. His works include calendars, calculations of the positions of celestial bodies such as sun, moon and various planets, calculations of sines and tangents, astrological tables, etc. He expounded extensively on the works of ancient Indian astronomers.

Geography: He performed very influential and extensive research on geography. His major contribution was correcting and improving Ptolemy’s work based on his own findings. He worked with a team of geographers to create a map of the known world. He presented locations (latitude and longitude) of over 2000 cities, oceans, mountains and other places in the world at the time. Another work by him involved degree measurements to find the circumference and volume of Earth, which was commissioned by the caliph Mamun.

Famous Books by Al Khwarizmi

Al Khwarizmi’s books were taught in the universities of the Arab world as well as throughout Europe till the sixteenth century. Some of his famous books include:

Kitab al-Jam ‘a wal- Ta freeq bil Hisab al-Hindi on Arithmetic
Kitab Surat-al-Ard, on Geography
Istihhraj Tarikh al-Yahud, on Jewish calendar
Kitab al-Tarikh
Kitab al-Rukhmet about sun-dials
“That…

CONSPIRACY Russia and US Intel Release N

CONSPIRACY Russia and US Intel Release New Smoking Gun Evidence on 9/11! Names of Who Did It By DNA
onSeptember 23, 2014 74SHARESSHARE TWEET SHARE SHARE 2 COMMENTS

By Glenn Canady

The following interview by US Intelligence is the most shocking I have ever heard. Gordon Duff released bombshell after bombshell in this hour and 38 minutes! The Russians just released some key information about 9/11, ISIS and much more! Never in history have the names of those involved been released that were involved in the attacks. It includes a person that became the first head of the Department of Homeland Security, a Former Mayor of New York City during 9/11 and the Police Commissioner of New York City during 9/11! Most of you are smart enough to either know whose these people are or can Google to see who I’m talking about. Since Gordon did not actually name them I’m not going to name them either but it doesn’t take a rocket scientist to figure it out!

BeforeItsNews is getting a world exclusive on this information because the guys at VeteransToday haven’t even had time yet to get out one of their great articles on what was discussed. So you’re getting this information first on BIN and I ask ALL of you to share this article and give it the exposure it deserves today! Share to ALL social media, email lists, Facebook walls, Facebook Groups, Twitter (tell them to RETWEET) and all social networks! Below this video I have put some bullet point notes of just some of the topics discussed! There were so many shocking reveals in this one that it’s going to blow your mind! There’s a grand jury in Houston Texas on much of the things discussed here. So if you want to see the world wake up to 9/11 then get this article and video out everywhere! Only US Intel (VeteransToday.com) is putting out the truth on 9/11. Their information is being censroed on all mainstream media and fake alternative media (tip of the spear people).

Gordon Duff Reveals Huge Russian and US Intelligence On Who Did 9/11 and Much More! Listen to the entire interview. The micro nuke information and 9/11 begins around the 32:00 minute mark but huge information is at the beginning too! Don’t miss any of it!

The following are some of my notes from this interview. So much was covered, this is only part of it!

Gordon covers how Daily Kos is a piece of garbage media operation that is trying to cover up the murder plot by Senator Songstad and Governor Sundquist that was broken right here on BIN! Daily Kos said that US Intelligence made it all up! Gordon challenges everybody to match the voices for themselves and challenges everybody to get the word out on this HUGE story! All the fakes in alternative media (tip of spear people) have censored it!

Sundquist who was just caught on tape plotting murder said he’s going to head the Republican party!

VeteransToday now has more nuclear weapons designers on staff as writers and technical advisers than the country of Iran! Gordon reveals he runs the largest worldwide intelligence operation in the world and was in charge of security for Leo Wanta after President H.W. Bush put him in prison and stole the money meant for the American people. $27 Trillion! By the way, the tip of the spear person in alternative media still lies and says Lee Wanta is “as real as the Easter Bunny”. Remember all lies come from satan! These fakes in alternative media also keep telling eerybody to get thieir information from Drudge when US Intel has already revealed Drudge is an Israeli agent working for the same people that nuked our towers on 9/11! This word must get out!

The war in Ukraine is now officially a nuclear war! VT sent photos of the strike on the factory in Donetsk and their initial analysis says it was a Lance missile that is only used by Israel and was designed to carry a micro nuke. A nuclear weapon might have also been used in Lugansk.

Russians are very upset at what has happened in Ukraine and to retaliate have…

An Israeli boy wearing a military vest t

An Israeli boy wearing a military vest throws a mock grenade during a traditional military weapon display to mark the 66th anniversary of Israel’s “independence” at the occupied West Bank settlement of Efrat on 6 May 2014. (Gali Tibbongali / AFP)

On 6 May, Israelis celebrated their “independence day,” which they mark according to the Jewish lunar calendar.

Traditionally Israeli Jews hold public celebrations and picnics, especially in “national parks” typically built over the ruins of ethnically cleansed and destroyed Palestinian villages.

Meanwhile, with broad support from the Israeli Jewish public, Palestinian public commemorations of the Nakba – the ethnic cleansing of Palestine – can be punished by law.

Many of the Israeli festivities are celebrations of the so-called “Israel Defense Forces,” better known to Palestinians as the army that occupies them, arrests and kills their children with impunity and helps settlers to steal their land.

ISRAEL-66 YEARS-INDEPENDENCE DAY
An Israeli child holds a rocket launcher as another holds her doll during a traditional military weapon display to mark the 66th anniversary of Israel’s “independence” at the occupied West Bank settlement of Efrat on 6 May 2014. (Gali Tibbongali / AFP)

Some of these disturbing images of Israeli children being put through military-style training displays at Efrat, an illegal Israeli colony in the occupied West Bank, have been circulating widely online and were published in Haaretz and other media.

A repeated theme of pro-Israeli, anti-Palestinian propaganda is to circulate images of Palestinian children taking part in such militarized displays in order to advance the belief that Palestinian culture is inherently violent and “teaches children hate” and that therefore Israeli violence is a justified defensive response.

But these pictures are remarkable because they reveal the extent to which Israeli culture has been militarized and how Israeli children are not immune to this – a key theme in Max Blumenthal’s book Goliath.

There is no doubt that both Israeli and Palestinian children have been subjected to this kind of brutalization by adults. It is horrifying whenever children are given guns and encouraged to imagine themselves as killers.

Such activities are arguably in violation of the UN Convention on the Rights of the Child, which states that member countries “shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces.”

As I wrote on a previous occasion when such disturbing images of Israeli children appeared:

Children live with the consequences of Israel’s violent occupation and oppression of the Palestinian people, whether it is Israeli children indoctrinated to continue this oppression as adults, or Palestinian children brutalized and traumatized by the organized violence of occupation, colonialism and apartheid that pervades their lives.

This is never a reflection on the children, but on the adults who subject them to such ugliness.

ISRAEL-66 YEARS-INDEPENDENCE DAY
An Israeli boy wearing a military vest crawls on the sand during a traditional military weapon display to mark the 66th anniversary of Israel’s “independence” at the occupied West Bank settlement of Efrat on 6 May 2014. (Gali Tibbongali / AFP)

ISRAEL-66 YEARS-INDEPENDENCE DAY
An Israeli man shows his son how to work a machine-gun during a traditional military weapon display to mark the 66th anniversary of Israel’s “independence” at the occupied West Bank settlement of Efrat on 6 May 2014. (Gali Tibbongali / AFP)

INDOCTRINATING CHILDREN
Rela Mazali is the founder of New Profile (newprofile.org), an Israeli organization that supports conscientious objection and advocates for individual refusers.

In this video with The Real News’ Lia Tarachansky, she explains how Israeli culture normalizes military conscription so that people do not even regard militarization as a policy choice but rather as a natural feature of life….

Alan-Hart-Israeli-Connection Did Certain

Alan-Hart-Israeli-Connection
Did Certain Foreign Governments Facilitate the 9/11 Attacks?

– and why is the US government keeping the evidence a secret?

by Justin Raimondo | antiwar

Some thirteen years after the event, the shadow of the 9/11 terrorist attacks on the World Trade Center in Manhattan and the Pentagon still darkens our world. The legacy of that terrible day has impacted not only our foreign policy, bequeathing to a new generation an apparently endless “war on terrorism,” it also has led directly to what is arguably the most massive assault on our civil liberties since the Alien and Sedition Acts. Getting all the information about what happened that day – and why it happened – is key to understanding the course we have taken since.

This was supposed to have been the purpose of the 9/11 Commission, whose massive report is now looked to as the primary source on the subject. Yet there is another, far more specific investigative report, the one issued by the intelligence committees of both houses of Congress, entitled “Joint Inquiry into Intelligence Community Activities Before and After the Terrorist Attacks of September 11, 2001.”

If you actually take the time to read the report, all goes along swimmingly (except for occasional redactions) until you get to p. 369, whereupon the text is blacked out for the next twenty-eight pages.

What is in the twenty-eight censored pages? You aren’t allowed to know that, but members of Congress can read them provided they write to the heads of the Senate and House intelligence committees and get permission. If such is granted, they are escorted into a soundproof carefully guarded room in the company of various spooks, where they get to read the material: they aren’t allowed to take notes.

Do you get the impression someone has something to hide?

The censored section is entitled “Finding, Discussion and Narrative Regarding Certain Sensitive National Security Matters,” and the introduction – left largely intact – is instructive:

“Through its investigation, the Joint Inquiry developed information suggesting specific sources of foreign support for some of the September 11 hijackers while they were in the United States. The Joint Inquiry’s review confirmed that the Intelligence Community also has information, much of which has yet to be independently verified, concerning these potential sources of support. In their testimony, neither CIA nor FBI officials were able to address definitively the extent of such support for the hijackers globally or within the United States or the extent to which such support, if it exists, is knowing or inadvertent in nature.”

The alleged Saudi connection to the 9/11 attacks has had a lot of play: it is widely believed that in the immediate aftermath of 9/11 special permission was given to fly members of the Saudi royal family out of the country when the whole nation was in lockdown. This raised suspicions, along with the incontrovertible fact that the majority of the 9/11 hijackers were Saudi citizens. In a 2002 interview with Gwen Ifill on PBS, Senator Bob Graham of Florida, then on the Senate Intelligence Committee, went public with the news that foreign governments were in on the 9/11 attacks:

“GWEN IFILL: “Senator Graham, are there elements in this report, which are classified that Americans should know about but can’t?”

SEN. BOB GRAHAM: “Yes, going back to your question about what was the greatest surprise. I agree with what Senator Shelby said the degree to which agencies were not communicating was certainly a surprise but also I was surprised at the evidence that there were foreign governments involved in facilitating the activities of at least some of the terrorists in the United States.”

In the years since his retirement, Sen. Graham has been steadily pounding away at this point, and his persistence has usually been interpreted as a demand to reveal the extent of Saudi complicity in the attacks. And while the Saudis may well have been…

Dear Brothers and Sisters in Islam, السل

Dear Brothers and Sisters in Islam,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‘Indian Muslims will live, die for nation’

PM sends out strong message to terror outfits

Article published in Deccan Herald Newspaper September 20, 2014 Bangalore edition.

Weeks after alQaeda announced that it was planning a local outfit in India to carry out jihad, Prime Minister Narendra Modi said the terrorist organisation will struggle to employ Indian Muslims who will “live and die” for the country instead of “dancing to their tune”.

Modi reposing confidence in the country’s Muslims is seen by the BJP as an attempt to send a strong global message that India is not a hunting ground for the fundamentalists like the Islamic State which is trying to recruit youths from different countries.

Incidentally, four Mumbaibased Muslim youths have escaped the country to participate in the global jihad.

“Indian Muslims will live for India, they will die for India they will not want anything bad for India,” Modi said in a rare interview with the CNN which will be aired on Sunday.

Modi, who has so far not given an interview to the media since becoming the prime minister, emphasised that “If anyone thinks Indian Muslims will dance to their tune, they are delusional,” when his response was sought on an al-Qaeda video threatening to take revenge over the alleged suppression of Muslims in the country.

The international media house also wanted to know from the prime minister, who will be travelling to the US next week, the reason for hardly anyone or very few of the 170 million Muslims in the country joining the al-Qaeda.

Modi was initially reluctant to answer this query saying that he was not an authority on religious and psychological analysis but he eventually argued that it was a fight between “humanity and inhumanity” and not an issue about one community or country.

“But the question is whether or not humanity should be defended in the world. Whether or not believers in humanity should unite. This is a crisis against humanity, not a crisis against one country or one race. So we have to frame this as a fight between humanity and inhumanity, nothing else,” he said.

BJP spokesperson and senior journalist M J Akbar said: “This is a powerful affirmation of his conviction on Muslims’ patriotism and it will send a strong international message that whatever Muslims do abroad, Indian Muslims are not up for it.”

DH News Service

في امان الله

Your brother in Islam,
A Shabbir Ahmed
^AK

Dear Brothers and Sisters in Islam, السل

Dear Brothers and Sisters in Islam,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Islam and Tolerance

Islam and Tolerance
Religious tolerance in Islam has been a hotly debated aspect of this religion for decades. However, these debates tend to overlook a very important point, the need to differentiate between the actions of Muslims and the teachings of Islam. The two may seem interchangeable but that is not the case in reality and following this course often leads to incorrect conclusions. On many occasions throughout the history of Islam, we see that the actions of Muslims do not reflect the teachings of Islam. Taking these transgressions and follies of individuals or groups or even states, as an evidence to support the arguments against Islam, is an error that prevents the proponents of these arguments from clearly understanding the issue. It is important to understand that in Islam, or any other religion, for that matter, the actions of its followers do not define the faith. It is the other way around. If all of the Muslims in the world get together and proclaim that they believe in more than one God, it will not change the monotheistic nature of Islam. Similarly, if Muslims act in reprehensible manners, it does not constitute that they do so based on the teachings of their religion.

What Does Islam Say about People of Other Religions

In order to decide whether or not Islam preaches intolerance and oppression against non-Muslims, we will have to visit the sources of Islamic teachings, i.e. Qur’an and Hadith of Prophet Muhammad (pbuh).

From the Qur’an:

One of the arguments of the non-Muslims in Makkah was that if God wanted them to become Muslims, why didn’t He just make them so. The response from Allah is a clear statement that the duty of the prophets is to only convey the message not to ensure conversion.

“Had God so willed, we would not have worshipped anything other than Him, neither we nor our forefathers; nor would we have declared anything unlawful without (a commandment from) Him. Even so did those who lived before them (and associated partners with God like them). But, then, is any duty laid upon the Messengers except to convey the Message clearly?” (Qur’an 16: 35).

“There is no compulsion in religion…” (Qur’an 2:256)

“If your Lord had so willed (and, denying them free will, compelled humankind to believe), all who are on the earth would surely have believed, all of them. Would you, then, force people until they become believers?” (Qur’an 10:99)

From Hadith:

Furthermore, the following are some of the statements from the Prophet forbidding any abuse of non-Muslims:

“Anyone who kills a Non-Muslim will not smell the fragrance of Paradise.” (Saheeh Bukhari)

“He who hurts a Non-Muslim citizen of any state, I am his adversary, and I shall be his adversary on the Day of a Judgment.” (Saheeh Bukhari)

He will not enter Paradise whose neighbour is not secure from his wrongful conduct. (Muslim)

Examples of Religious Tolerance from Islamic History

While there are several examples of the religious tolerance of Islam, these two should suffice for an open mind:

1. One of the most amazing examples comes from the earliest period of Islam during Muhammad’s (pbuh) lifetime. At the time of the conquest of Makkah, an army of 10,000 Muslims walked into Makkah having absolute control of the city but the non-Muslims were not forced to convert. Can you imagine any conqueror uttering these words which Prophet Muhammad did: “This day there is no reproof against you; Go your way, for you are free.” (Tafseer Ibn Kathir)

2. During the reign in Spain of the Visigoth king Reccared (612 C.E.), the Jews, who had lived in Spain for centuries, were ordered to accept Christianity within a year and in 638 C.E., the Visigoths declared that only Christians could live in Spain. In contrast, the first four hundred years of Muslim rule in Spain (8th to 11th century) are considered as the “Golden Age” for Jews.

Historical…

Dear Brothers and Sisters in Islam, السل

Dear Brothers and Sisters in Islam,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Hadiths regarding 9th Dhul Hijjah and Eid ul Adha

Abu Qatada al-Ansari RA reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) was asked about his fasting. He was asked about fasting on the day of Arafat (9th Dhul Hijjah), whereupon he said: “It expiates the sins of the preceding year and the coming year.”
(Muslim)
Narrated Al-Bara’: I heard the Prophet (peace be upon him) delivering a Khutba saying, “The first thing to be done on this day (first day of ‘Eid ul Adha) is to pray; and after returning from the prayer we slaughter our sacrifices (in the name of Allah) and whoever does so, he acted according to our Sunna (traditions).”
(Bukhari)
Reported by Shaddad bin Aus (RA): Two are the things which I remember the Messenger of Allah (peace be upon him) having said: “Verily, Allah has enjoined goodness on everything; so when you kill, kill in a good way; and when you slaughter, slaughter in a good way. So every one of you should sharpen his knife, and let the slaughtered animal die comfortably.”
(Muslim)

When making Qurbani, place the animal facing The Qiblah.

Recite:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماَوَاتِ وَالأَرْضَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

INNI WAJJAHTHU WAJHIYA LILLADHI FATARAS SAMAAWAATHI WAL ARDH

MILLATA IBRAHIMA HANEEFAWM WA MAA ANAA MINAL MUSHRIKEENA

INNAS SALAATHI WA NUSUKI WA MAHYAAYA WA MAMAATHI

LILLAAHI RABBAL AALAMEENA LAA SHAREEKA LAHU WA BHI

DHAALIKA UMIRTHU WA ANAA MINAL MUSLIMEENA

ALLAHUMMA MINKA WA LAKA

BISMILLAAHI ALLAHU AKBAR !

” I have turned my face to that Being who has created the skies and the Earth in the state of the Straight Deen of Ibrahim – and I am not amongst the Mushrikeen. Definitely, my Salaat, my Ibadat and my living and dying is all for Allah, who is the Lord of the worlds, and who has no partner. I have been ordered (all that passed) I am amongst the Muslimeen (the obedient). O Allah this sacrifice is due to You granting us the ability to do so and it is for You “. (Mishkat)

في امان الله

Your brother in Islam,
A Shabbir Ahmed ^AK

Post Navigation

%d bloggers like this: